UPISI U I. GIMNAZIJU

(jezični i klasični program)

Klasa: 602-03/21-03/03

Urbroj: 2181-167-01-21-01

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019, 64/2020) i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (Narodne novine broj 55/2021.)

 

 

I. G I M N A Z I J A – S P L I T

Split, Nikole Tesle 10.

objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred školske godine 2021./2022.

 

Napomena:   

Postoji mogućnost, po želji učenika, fakultativnog upisa trećega stranog jezika u jezičnoj gimnaziji ili drugoga stranog jezika u        klasičnoj gimnaziji. Također nudimo učenicima veliki broj sati dopunske i  dodatne nastave kako bi se bolje pripremili za  Državnu maturu.


Rokovi za upis učenika u I. razred: sukladno točkama X., XI. I XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini  2021./2022.

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (NN 49/2015) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN 47/2017)

Provođenje upisa regulirano je Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (NN 55/2021).

Pravilnik i Odluka objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr

U prvi razred jezičnog i klasičnog programa I. gimnazije upisuju se učenici koji su završili osnovno obrazovanje. Za upis u 1. razred prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju:

 

ZAJEDNIČKI ELEMENTI VREDNOVANJA KANDIDATA

  • Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;                                                                                                
  • Zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik;
  • Zaključne ocjene triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima i to: za upis u jezični program: Povijest, Geografija i Biologija, te za klasični program: Povijest, Geografija i Biologija, a ako je učenik učio Latinski jezik boduje se umjesto Biologije.

Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr

VAŽNO:

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu do navedenoga datuma (13. 7. 2021.g. u vremenu od 8.00-14.00 h ili na mail:  upisi@gimnazija-prva-st.skole.hr )

UPISNICU (SKENIRANU ILI SLIKANU) ELEKTRONIČKIM PUTEM MOŽE POSLATI SAMO RODITELJ/SKRBNIK, A U E-PORUCI DUŽAN  JE DOSTAVITI I SVOJ OSOBNI KONTAKT (BROJ TELEFONA, BROJ MOBITELA) KAKO BI GA ŠKOLA MOGLA KONTAKTIRATI.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici i dostavi je srednjoj školi, isti je upisan u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022 . 

Učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2021./2022. nakon dostave dokumenata kojim potvrđuju ostvarena prava, u propisanim rokovima. Dokumenti se mogu donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem.

Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskom roku mogu  kandidirati za upis u preostala slobodna mjesta. 

Napomena za jezični program: Kod odabira za učenje drugog (2.) stranog jezika na upisnici navesti OBAVEZNO prvi i drugi izbor (2.) stranog jezika kojeg  žele učiti.

Odabir drugog stranog jezika je informativan. Škola može, uslijed nemogućnosti formiranja odgojno-obrazovne skupine, rasporediti učenike za  učenje drugog stranog jezika različitog od odabranog.